[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 178 ]

บทความหมายเลข 488 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 3 votes)

Tag : km ระดับชาติ: km ระดับชาติ: km ระดับชาติ

 นางเยาวลักษณ์   ศรีนวล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

ปีที่เกษียณอายุราชการ  2570

1.     ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตราชการ

 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยม(ตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) 

2.      ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางนาฏศิลป์

1)  การสอนทักษะการการปฏิบัติ

2)  การสอนภาคทฏษฎี

3) การผลิตสื่อ, นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

งานพิเศษ ที่รับผิดชอบ

1       งานบริหารวิชาการ

1.ครูวิชาการระดับประถม

2. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

3.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

4.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน 

   อื่นที่จัดการศึกษา

5.  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ

          2)  งานบริหารทั่วไป

      1. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ

          สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

      2.งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น

      3.โครงการส่งเสริมสุนทรียศิลป์ (กิจกรรมดนตรี-นาฎศิลป์)

                4.โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                5. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

                6. งานแนะแนว

                7. งานธุรการ          

 3.) หัวหน้างานบุคลากร

4). งานสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ และมีความสามารถและถนัด เช่น การคิดค้น นวัตกรรมทางนาฏศิลป์ ที่แปลกใหม่ ด้านหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อการสอน การวัดและการประเมิน การพัฒนานักเรียน การวิจัยในชั้นเรียน /

5.) แสดงผลงานให้ปรากฏ เผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ผ่านสื่อ ผ่านกิจกรรมแสดงผลงาน ผ่านการเป็นวิทยากร ผ่านทางกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ฯ กิจกรรมเผยแพร่นาฏศิลป์ ให้กับชุมชน และในงานต่างๆ

6.) แสดงผลงานให้ปรากฏ เผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ผ่านสื่อ ผ่านกิจกรรมแสดงผลงาน ผ่านการเป็นวิทยากร ผ่านทางกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ฯ

7.) กิจกรรมเผยแพร่นาฏศิลป์ ให้กับชุมชน และในงานต่างๆ

จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน โครงการลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้ นาฏลีลา พัฒนาสุขภาพ

                   “รำวงย้อนยุค” และ รำวงค่านิยมไทย12 ประการ

2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต 

        ในการจัดทำโครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนาฏลีลา พัฒนาเด็กไทย ใส่ใจสุขภาพ

2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย   คือ

        1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม สืบสานนาฏศิลป์ไทย สายใยแห่งการเรียนรู้

        2.สร้างสื่อ วีดีทัศน์ ประกอบการ  สอนนาฏศิลป์ ( นาฏยศัพท์)และ( ภาษาท่า)

        3. .สร้างสื่อ อุปกรณ์ประกอบการแสดง ในแต่ละชุดการแสดง

       4. สร้างแบบประเมินความรู้และทักษะพื้นฐาน

       5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยตามระดับชั้น

       6. จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน

      7.เผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์ไทยต่อสาธารณชนในงานเทศกาลต่างๆ

      8. รายงานผลการจัดกิจกรรมของนักเรียน หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม สืบสานนาฏศิลป์ไทย

             สายใย แห่ง การเรียนรู้

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ

 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีพัฒนาการเรียนในด้าน

นาฏศิลป์ไทยและมีกระบวนการคิดประดิษฐ์ท่ารำ  เกิดทักษะในการปฏิบัติ นาฏศิลป์ไทยได้อย่างสวยงาม รวมทั้งมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยสู่สาธารณชน

 

 

2.3  มีปัญหา  อุปสรรค  จุดที่ควรพัฒนา คือ

                 1.  จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการย้ายเข้ามาเรียนกลางคัน ทำให้การเรียนการ

สอนไม่ต่อเนื่อง การฝึกทักษะการรำ จะต้องเริ่มสอนให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่และทำให้ไม่ทันเพื่อน

 2. มีนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ได้ช้า และมีสมาธิสั้น

 3. เมื่อนักเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ

บทเรียน/ประสบการณ์หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา

โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม สืบสานนาฏศิลป์ไทย  สายใยแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน จึงทำให้การดำเนินงานราบรื่น  หากโรงเรียนดำเนินการเองโดยไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว จะไม่ประสบผลสำเร็จดังที่กล่าวอ้าง  จากการดำเนินงานตั้งต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ  มีประสบการณ์สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี  และมีสิ่งที่ควรแก้ไข ในการดำเนินการต่อไปดังนี้

             ประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจ

                   1.นักเรียนมีความสามารถเรียนรู้นาฏศิลป์ได้โดยไม่ต้องมีทักษะมาก่อน กล่าวคือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้นฐานในด้านนาฏศิลป์มาก่อน แต่พอเริ่มโครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม สืบสานนาฏศิลป์ไทย สายใยแห่งการเรียนรู้ ปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาตามที่กำหนด ซึ่งหมายความว่าเด็กไทยโดยทั่วไปสามารถแสดงนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้อง และเรียนรู้ได้เร็ว หากมีโอกาสได้เรียนรู้

                   2. นาฏศิลป์ไทยทำให้นักเรียนเป็นผู้มีกิริยามารยาทอันดีงาม สังเกตและเปรียบเทียบจากตัวเด็กก่อนการเรียนและหลังเรียน มีการเปลี่ยนแปลงในด้านกิริยามารยาทของนักเรียนจากการเป็นเด็กที่แข็งกระด้าง เป็นคนที่มีกิริยามารยาทงาม และอ่อนน้อม น่ารัก

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

                   1.ควรมีห้องสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์โดยเฉพาะ  และภายในห้องควรมีอุปกรณ์ประกอบในการเรียน เช่น กระจกบานใหญ่ที่นักเรียนสามารถมองเห็นตัวเอ็งได้  จะทำให้นักเรียนมองเห็นท่าทางของตัวเอง

                   2.ในการเรียนวิชานาฏศิลป์ ครูควรจัดให้มีชุดสำหรับสวมใส่ในการเรียน  ซึ่งจะเป็นการสร้างความสนใจ  กระตุ้นให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน                   

                   3.เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรู้แล้ว ในรุ่นต่อๆไป ควรจัดให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง หรือเพื่อนสอนเพื่อน จะเป็นการเรียนรู้ที่ถาวร โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ชำนาญแต่ฝ่ายเดียว

             เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 178    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      นางเยาวลักษณ์ ศรีนวล   18 / ต.ค. / 2559
      นางสาวดารา ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา  18 / ต.ค. / 2559
      นางอุไรวรรณ เอมหฤทัย   18 / ต.ค. / 2559
      นางจันทร์ศรี เมืองแก้ว  18 / ต.ค. / 2559
      นางศิวิไล มงคล (ครูดาว)  10 / ก.ย. / 2559  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายโสภน โปธินันท์

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางเกษร โพธิ์ศรี

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
skooolthai.net
obecwebmedia.com
ดูเว็บดีดอทคอม
สหวิชา.คอม
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 23864 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2559 : KM ศน.จุ๋ม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  [เข้าชม 384 ครั้ง ]  
เอกสารประกอบการประเมิน ITA (IIT, EIT, EBIT)

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 1663 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 1693 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1029 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 885 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
การประชุมเตรียมความพร้อม  [เข้าชม 865 ครั้ง ]  
"ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต "โรงเรียนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->
19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1458 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1344 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

10 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
Powerpoint โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1389 ครั้ง ]  
กิจกรรม "ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ก้ำจุนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 10491 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16083 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info