[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 257 ]

บทความหมายเลข 474 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 5 votes)

Tag :

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM)

 นางจงจิต   พัฒนสิน   ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 
  ปีที่เกษียณอายุราชการ  2559

 

          1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ 
                 ข้าพเจ้า รับราชการครูมาเป็นเวลา  3
9  ปี เพราะจิตใจของข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะต้องการรับอาชีพครูเพราะอาชีพครูสอนคนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข  ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าถ้าสังคมใดมีคนดีมากๆ สังคมนั้นก็จะสงบสุข สังคมนั้นก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า  ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ศรัทธาในอาชีพครูมาก เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ ปะเทศชาติและส่วนร่วม ข้าพเจ้าใช้หน้าที่ของความเป็นครูคอยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี โดยเฉพาะ ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร การเสียสละเพื่อสังคมและชุมชุน ข้าพเจ้าจะร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางราชการจัด หรือเรื่องของชุมชน  ประพฤติเป็นแบบอย่างในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จนได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้างานวิชาการของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา  14  ปี มีหน้าที่เป็นผู้นำ  อำนวยความสะดวก และเป็นผู้กำกับติดตามและนิเทศการทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนของครูและประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นตัวอย่างแก่ครูผู้สอน  และทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการวิชาการของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง รวมเวลา  ปีเป็นผู้นำด้านการพัฒนางานวิชาการ จัดทำโครงการพัฒนาครูและนักเรียนของเครือข่ายประจำทุกปี   ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ครูประจำชั้น และสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ  มาเป็นเวลา  39  ปี สอนนักเรียนปกติ และรับผิดชอบดูแลและสอนนักเรียนเรียนร่วม (เด็กพิเศษ) จำนวน  10  คน  จนทำให้นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นสามารถบรรลุตัวชี้วัดทุกคน  ช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557(เดือนเมษายน  2558) ได้สมัครเข้ามาสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่ไม่ผ่านการวัดความรู้พื้นฐานที่จะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ส่วนมากเป็นนักเรียนที่มีปัญหาด้านสติปัญญา โดยเรียนรู้ช้า แต่ข้าพเจ้าใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนมาสอนพัฒนาวิธีการสอนโดยบูรณาการระหว่างภาษาไทยและคณิตศาสตร์ “สอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาไทยและสอนภาษาไทยให้เป็นคณิตศาสตร์”ใช้เวลา  20 วัน นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ ข้าพเจ้ามีส่วนช่วยเหลือชุมชน เช่น วันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา วันสำคัญเกี่ยวกับประเพณี วันสงกรานต์  วันลอยกระทง  ข้าพเจ้าก็จะเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน  เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม   เสมอมา 

              

2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต  
               2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษามาเป็นระยะเวลา  39 ปีข้าพเจ้า ได้เสียสละอุทิศเวลาและงบประมาณส่วนตัวในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมใหม่ๆมาสอนนักเรียนเสมอ ก่อนที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาสอน ก็จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการสอนมาเป็นเวลาหลายปี  ค้นพบปัญหา ว่าส่วนที่นักเรียนบกพร่องคืออะไร จะแก้ปัญหาโดยวิธีใด จะต้องมีความใกล้ชิดกับนักเรียนจริงๆเพราะปัญหานักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน จากการที่ข้าพเจ้าได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  บางคนมีปัญหาทางครอบครัว บางคนมีปัญหายากจน บางคนมีปัญหาด้านสติปัญญา ข้าพเจ้าจึงคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด 

 ข้าพเจ้ามีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนดังนี้

1. ศึกษา  วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระคณิตศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2551

2. รวบรวมปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แล้วนำมาประมวลหาสาเหตุของปัญหาพบว่านักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเพราะนักเรียนไม่ชอบอ่านโจทย์และไม่เข้าใจโจทย์ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคิดจากตรงไหนก่อนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ

3. คิดค้นนวัตกรรม  เช่น

ผลงานที่ 1.   รูปแบบการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภูมิ เป็นรูปแบบที่ฝึกให้นักเรียน คิดวิเคราะห์ โจทย์ฝึกความละเอียดรอบรอบ จัดลำดับความคิด ตามขั้นตอน จนได้คำตอบ สามารถตรวจสอบคำตอบได้  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภูมินี้จะช่วยให้นักเรียนได้จัดลำดับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบคำตอบได้ด้วยตนเองโดยการหาความสมเหตุสมผลของคำตอบสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ นักเรียนชอบมากเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่นักเรียนยังไม่เคยทำมาก่อน นักเรียนจึงสนใจเรียน สามารถนำไปแก้ปัญหานักเรียนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดี  มี รูปแบบ คือ  แก้โจทย์ปัญหาทั่วไป   โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ และ โจทย์ปัญหา การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต         (เพิ่มเติม คำสำคัญในโจทย์ และ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง )รูปแบบการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภูมิทั้ง  3 แบบ    มีทั้งหมด  ขั้นตอน  คือ

              1. รับรู้ข้อมูล  คือ การให้นักเรียนเขียนโจทย์ปัญหาที่ครูกำหนดให้

              2. วิเคราะห์ข้อมูล  คือ การให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่า สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไร  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร มีคำตอบกี่คำตอบ หน่วยของคำตอบคืออะไร

              3. หาความสัมพันธ์ของข้อมูล คือ  การให้นักเรียนนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

              4. คิดคำนวณ คือการให้นักเรียนแสดงวิธีการคิดคำนวณ

               5.  ตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบ  คือการให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบโดยใช้การประมาณค่า

              6.  เขียนคำตอบ   คือการให้นักเรียนเขียนคำตอบที่นักเรียนคำนวณได้มีหน่วยของคำตอบ

              7.  ตรวจสอบคำตอบ คือ การ ตรวจสอบคำตอบ ตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือไม่ให้ ควรมีกี่คำตอบ มีหน่วยของคำตอบ

          4.  นำไปทดลอง ใช้  นักเรียนชั้น ป.  6    จำนวน  40  คน ผลการทดลองคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกสูง กว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำคัญ .01  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างการฝึกการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภูมิ มีค่า  81.38   จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภูมิ ระดับดีมาก นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ดี ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

                การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภูมินี้จะช่วยให้นักเรียนได้จัดลำดับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบคำตอบได้ด้วยตนเองโดยการหาความสมเหตุสมผลของคำตอบสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ นักเรียนชอบมากเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่นักเรียนยังไม่เคยทำมาก่อน นักเรียนจึงสนใจเรียน ได้นำไปเผยแพร่ ดังนี้
             1. ครูโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
             2.  ครูโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จ. พิษณุโลก
             3.  นำเสนอและเผยแพร่ให้สำนักนวัตกรรมทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ        

                           ผลงานที่ 2   ผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้แผ่นใส  เนื้อหา เศษส่วนและทศนิยมระดับประถมศึกษาทำให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

             ผลงานที่ 3   ผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม  Power Point  เนื้อหา เศษส่วนและทศนิยม  ระดับประถมศึกษา ใช้สำหรับทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่

            ผลงานที่ 4   แบบฝึกสอนซ่อมเสริม การคูณและการหาร นักเรียนระดับประถมศึกษา

ใช้ฝึกนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  

            ผลงานที่ 5   การพัฒนารูปแบบการแก้โจทย์ปัญหา โดยฝึกการคิดวิเคราะห์ เขียนผังความคิด ( Mind  Mapping)  โดยการวิเคราะห์โจทย์   ประเด็น คือ

                            ประเด็นที่  หาคำสำคัญในโจทย์

                            ประเด็นที่  2  ความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้แก้โจทย์ปัญหาแต่ละข้อ

                            ประเด็นที่  3  วาดภาพประกอบ

                            ประเด็นที่  4  แสดงวิธีคิดตามลำดับก่อนและหลัง

               จากการที่ข้าพเจ้าได้พัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอทำให้นักเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  สามารถทำข้อทดสอบ 0 - NET   วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มเพิ่มขึ้น  จากปีการศึกษา 2556  ได้เต็ม  100  จำนวน  คน คือ เด็กหญิงณัฐวดี   โปธิตา และในปี  ปีการศึกษา 2557  ได้เต็ม  100  เพิ่มขึ้น เป็น  จำนวน  คน คือ เด็กหญิงปาณิสรา   สุยะนวล และ เด็กชายธนาวุธ วิริยะ  

ปีการศึกษา 2556  มีนักเรียนที่ข้าพเจ้าสอนคณิตศาสตร์ มีคะแนนสูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 วิชาคณิตศาสตร์  อันดับที่ 1    คือ เด็กหญิงณัฐวดี   โปธิตา  อันดับที่ ของเขตพื้นที่ จำนวน  คนคือ เด็กหญิงกชกร    ปัญญานิล  เด็กหญิงปิยธิดา    ปาลี  เด็กหญิงสุดหทัย   แลดีกี  เด็กหญิงอนันยา  เกษทองและเด็กหญิงสุพิชญา  แสนปัญญา  มีคะแนนสูงสุด   อันดับที่ 3    จำนวน  คน ของเขตพื้นที่  คือ

เด็กชายพร้อมรบ เตปิน เด็กหญิงทิวาพร วงค์บุญเรือง เด็กหญิงภัทรดา   วุฒิเอ้ย และ เด็กหญิงพิรมล  เที่ยงพร้อม

และ  เข้าแข่งขันทางวิชาการนานาชาติวิชาคณิตศาสตร์   รอบแรก เหรียญเงิน  คน  คือ เด็กชายฉันทรัฐ   ปาลี

ปีการศึกษา 2557   เข้าแข่งขันทางวิชาการนานาชาติวิชาคณิตศาสตร์   รอบแรก ได้เหรียญทอง   คน ได้แก่    เด็กชายสิรดนัย แสงงาม เหรียญเงิน  คน คือ  เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสนพรหม       เด็กชายปิยะพัฒน์  ปัญญา                           เด็กหญิงพัชราภรณ์  เทียงเมือง เด็กหญิงเบญจวรรณ    ปัญญาเรือง  เหรียญทองแดง คน คือ เด็กชายธนากร  ศรีลัดดา เด็กชายธนาวุฒิ  วิริยะ เด็กหญิงธัญญพร   เตจ๊ะติ๊บ  เด็กชายนัทธานนท์  อินทรโฉม  เด็กชายพานุวัฒน์  ปาลี เด็กชายพานุพันธ์ นันตา  เด็กหญิงศศิกานต์  คำพล

             ข้าพเจ้าภาคภูมิใจมากในอาชีพของตนเองคืออาชีพความเป็นครูเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องคอยอบรมสั่งสอนผู้อื่นให้เป็นคนดี ดังนั้นความเป็นครูมืออาชีพที่ดีนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือความเป็นตัวอย่างของสังคมในการทำความดี ดังนั้นข้าพเจ้าจะยึดตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะข้าพเจ้านับถือศาสนาพุทธที่สอนให้ทำความดีละเว้นความชั่ว  ดังนั้นข้าพเจ้าจะเตือนตนเองอยู่เสมอว่าสิ่งไหนดีที่เราควรปฏิบัติเพื่อเป็นคุณงามความดีของตนเองและสังคม สิ่งไหนเป็นความชั่วก็จะละเว้นเพื่อไม่ไปเบียดบังคนอื่น สร้างในคนอื่นเดือดร้อน จากการที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีมาโดยตลอด ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ดี สมกับเป็นข้าราชการที่ดี จึงส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับการยกย่องถือเป็นคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าได้รับตลอดเวลาที่รับราชการ ถือได้ว่าข้าพเจ้าได้รักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล เชิดชูวงศ์ตระกูลให้เป็นที่ยอมรับ ดังรายนามเกียรติบัตรที่ข้าพเจ้าได้รับดังนี้ 

         ผลงานที่ภาคภูมิใจ

         1. ได้รับการยกย่องเป็นครูคณิตศาสตร์ ดีเด่น ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2534  และ พ.ศ 2536

         2. ได้รับการยกย่องเป็นครู คณิตศาสตร์ ดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี  พ.ศ 2536

         3. ได้รับการยกย่องครูผู้มีผลงานด้านครูผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอนดีเด่น สร้างประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติ  ปี 2539

         4. เป็นบุคลากร ต้นแบบปฏิรูปกระบวน การเรียนรู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.2544

          5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดสื่อและนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้            ( TEMS )   ปี2544

      6.  ได้รับรางวัล ครูเกียรติยศครูสู่ดวงใจเด็ก ( Teacher  Awards )  ปี  2545  สาขาคณิตศาสตร์

      7.  ได้รับยกย่องว่า เป็นครูผู้มีจรรยามารยาทดี คุรุสดุดี  จากคุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่  ในงานวันครู ปี  2546

       8.  ได้รับการประเมินมาตรฐานครูคณิตศาสตร์  ระดับดีเยี่ยม  จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ( สสวท. )   ปี  2547

       9.  ได้รับยกย่องว่า เป็นครูผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปี 2548 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

      10.  ได้รับยกย่องว่า เป็นครูดีเด่น  ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง   ปี 2549   ในงานวันครู  มกราคม   ปี  2549

      11.ได้รับยกย่องว่าเป็นครูรักการอ่าน ยอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ปี  2549

      12 . ได้รับยกย่องว่าเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ปี  2552

      13 .ได้รับยกย่องว่าเป็นครูสอนดี  ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี  2554

      14 .ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา  ปี  2554

      15 .ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC  AWARDS) ปี  2555  ระดับภาคเหนือ เหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

    16. ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานวันครู ปี 2559

 

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

           ปัจจัยที่ทำให้ข้าพเจ้าทำงานประสบผลสำเร็จ ก็คือเราจะต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงานมีความตั้งใจว่าจะต้องทำงานให้สำเร็จและมีคุณภาพ คิดถึงผลที่จะเกิดว่ามีประโยชน์กับผู้อื่นมากน้อยอย่างไรโดยเฉพาะเราเป็นครูสิ่งสำคัญคือนักเรียนที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ และมีความรู้ เราจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

 2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
          1.   ด้านบุคลาการเพราะครูบางคนไม่ถนัดในวิชาที่สอนแต่ต้องสอนจึงทำให้ทำหน้าที่ไม่ดีเท่าที่ควร

          2    ครูไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

          3.   ไม่มีหน่วยงานใดที่จะมาตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครู

          4. ควรมีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน

 2.4 ข้อเสนอแนะคือ

             1. เรื่องการวัดและประเมินผลควรจะพัฒนาให้ตรงตามสภาพจริง นักเรียนควรจะมีความรู้ให้เหมาะสมกับระดับชั้น

             2.  ครูควรเอาใจใส่เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการพัฒนาทั้งรูปแบบการสอนนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาผู้เรียน   

            3. ครูควรได้รับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้แล้วนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจัง   

            4. ควรมีการนิเทศ ตรวจสอบจากผู้บริหารอยู่เสมอ และทำอย่างจริงจัง

            5.  ครูควรมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนมากกว่างานอย่างอื่น จะได้มีเวลาเตรียมการสอน


เข้าชม : 257    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับภาค 5 บทความล่าสุด

      นางสาวอรุณณี ประกอบศรี   18 / ต.ค. / 2559
      นางจงจิต พัฒนสิน  10 / ก.ย. / 2559
      รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การสอบ O - NET) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง   3 / ก.พ. / 2557
      Science show   19 / มิ.ย. / 2556
      นพดล ศิวานนท์ :โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ระบบ Internet online ช่วยสอน  19 / มิ.ย. / 2556


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายโสภน โปธินันท์

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางเกษร โพธิ์ศรี

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
skooolthai.net
obecwebmedia.com
ดูเว็บดีดอทคอม
สหวิชา.คอม
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 23864 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2559 : KM ศน.จุ๋ม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  [เข้าชม 384 ครั้ง ]  
เอกสารประกอบการประเมิน ITA (IIT, EIT, EBIT)

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 1663 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 1693 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1029 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 885 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
การประชุมเตรียมความพร้อม  [เข้าชม 865 ครั้ง ]  
"ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต "โรงเรียนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->
19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1458 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1344 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

10 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
Powerpoint โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1389 ครั้ง ]  
กิจกรรม "ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ก้ำจุนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 10492 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16083 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info