[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
   
 

Editor's Talk

แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 
โดย.....
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

 

 

ดูทั้งหมด -->
30 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
30 มกราคม 2561 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ร่วมให้กำลังใจ/ ให้ข้อมูล และต้อนรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ คือนายอวยชัย ศรีตระกูล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  [เข้าชม 27 ครั้ง ]  
ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

17 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและได้รับเงินส่งเสริมการผลิตสื่อฯ  [เข้าชม 191 ครั้ง ]  
การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV, DLIT,ICT)

ดูทั้งหมด -->
29 / ม.ค. / 2561
55 แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2561
โดย..กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
19 / ต.ค. / 2560
55 18 ตุลาคม 2560 รองอุดม แปงทิศ, รองอวยชัย ศรีตระกูล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560 กลุ่มศึกษานิเทศก์
โดยมาประเมินศน.ประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1
ดูทั้งหมด -->
9 / ต.ค. / 2560 : KM ระดับนานาชาติ
โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO 2016)  [เข้าชม 229 ครั้ง ]  
เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO 2016) ระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย

25 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับนานาชาติ
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  [เข้าชม 6843 ครั้ง ]  
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศคะแนนสูงสุดทุกประเภท และ รางวัลระดับเหรียญทองที่ 1 ประเภท Green Tecnologyตัวแทนประเทศไทย นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ปิ่นโต 3 in 1)

 
ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  [เข้าชม 291 ครั้ง ]  
นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
ครูดี ไม่มีอบายยมุข นางสาวสายอรุณ กิติยะ โรงเรียนบ้านท่าลุกสันทราย นางสาว  [เข้าชม 292 ครั้ง ]  
เกียรติบัตรผู้จัดการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ปีการศึกษา 2559

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ นางสาวอรุณณี ประกอบศรี โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 235 ครั้ง ]  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ, โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ครูผู้มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
“ครูยิ่งคุณ ” ในมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี แห่งประเทศไทย และสิบเอ็ดประเทศในเอเชีย (เมษายน พ.ศ. 2560) : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 255 ครั้ง ]  
รูปแบบวิธีสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนสอนภาษาไทยโดยใช้ทักษะกระบวนการแบบองค์รวม(T T Thai Tech Teach Model) จนเป็นที่ยอมรับในวงการ การศึกษา

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School นางคนึงนิจ ทนันชัย โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 272 ครั้ง ]  
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School นางคนึงนิจ ทนันชัย โรงเรียนท่าศาลา

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
“อ่านเขียน ให้คล่อง สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน โรงเรียนวัดขะจาว  [เข้าชม 258 ครั้ง ]  
นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน โรงเรียนวัดขะจาว

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  [เข้าชม 228 ครั้ง ]  
นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)  [เข้าชม 257 ครั้ง ]  
ผลสำเร็จของนักเรียนส่งผลให้ครูได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ คุรุสดุดี ครูดีไม่มีอบายมุข คุรุสภาดีเด่น รางวัลทรงคุณค่าโอเบคอวอร์ด เหรียญเงินระดับชาติ 2 ปี

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
ครูผู้มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายนิรุตต์ ศิรภัสสร์ โรงเรียน ชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 216 ครั้ง ]  
-

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
คะแนนO-NET ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าระดับชาติ4กลุ่มสาระและสูงอันดับที่1ใน10ลำดับแรกจำนวน2กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นางคณิตชนก คำเขียว โรงเรียนวัดสันโค้ง  [เข้าชม 241 ครั้ง ]  
นางคณิตชนก คำเขียว โรงเรียนวัดสันโค้ง

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับภาค
OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมภาษาอังกฤษ นางเบญญาภา อินทะจักร์ โรงเรียนพุทธิโสภน  [เข้าชม 274 ครั้ง ]  
OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมภาษาอังกฤษ นางเบญญาภา อินทะจักร์ โรงเรียนพุทธิโสภน

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับภาค
การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  [เข้าชม 276 ครั้ง ]  
การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับภาค
คะแนนO-NET ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าระดับชาติ4กลุ่มสาระและสูงอันดับที่1ใน10ลำดับแรกจำนวน2กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นางคณิตชนก คำเขียว โรงเรียนวัดสันโค้ง  [เข้าชม 290 ครั้ง ]  
นางคณิตชนก คำเขียว โรงเรียนวัดสันโค้ง

9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับภาค
ฺBest Practice ระดับภูมิภาค นางสาวจันทพร นามสกุล พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 264 ครั้ง ]  
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการแบบองค์รวม (T T Thai Tech Teach Model)

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2560 : km เขตพื้นที่
ครูผู้มีผลการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ o – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสพผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ มีคะแนนเป็น 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ สพป.ชม 1 นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา โรงเรียนวัดห  [เข้าชม 235 ครั้ง ]  
นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
9 / ก.ย. / 2560 : km เขตพื้นที่
รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  [เข้าชม 242 ครั้ง ]  
 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน Lego Education contest ระดับประถมศึกษา งาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017
9 / ก.ย. / 2560 : km เขตพื้นที่
Teacher Award (Computer) Teacher Master (Computer) นางยุคลธร จิตติวงค์ โรงเรียนวัดเสาหิน  [เข้าชม 234 ครั้ง ]  
งานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต
9 / ก.ย. / 2560 : km เขตพื้นที่
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  [เข้าชม 238 ครั้ง ]  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง
9 / ก.ย. / 2560 : km เขตพื้นที่
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและมีค่าพัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา นางกฤษณา คำสิทธิ  [เข้าชม 210 ครั้ง ]  
ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET)มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
9 / ก.ย. / 2560 : km เขตพื้นที่
ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง ๔ ทักษะ นางสาวจิตติพร สุวรรณชาติ โรงเรียน วัดห้วยทราย  [เข้าชม 220 ครั้ง ]  
รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9 / ก.ย. / 2560 : km เขตพื้นที่
ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล  [เข้าชม 220 ครั้ง ]  
-
22 / ก.ย. / 2559 : km เขตพื้นที่
นางพรรณี กันใหม่  [เข้าชม 567 ครั้ง ]  
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
 
ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  [เข้าชม 242 ครั้ง ]  
นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  [เข้าชม 231 ครั้ง ]  
 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน Lego Education contest ระดับประถมศึกษา งาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและมีค่าพัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา นางกฤษณา คำสิทธิ  [เข้าชม 230 ครั้ง ]  
ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET)มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

25 / ธ.ค. / 2559 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
โครงงานหอมคุณธรรม "วิถีพุทธ วิถีพอเพียง วิถีเวียงสวนดอก"  [เข้าชม 510 ครั้ง ]  
โดย...ดร.ฐิติรัตน์ วสิษฐ์พลพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสวนดอก

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ นางสาวอรุณณี ประกอบศรี โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 249 ครั้ง ]  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ครูดี ไม่มีอบายยมุข นางสาวสายอรุณ กิติยะ โรงเรียนบ้านท่าลุกสันทราย  [เข้าชม 246 ครั้ง ]  
ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ 2560

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  [เข้าชม 281 ครั้ง ]  
การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมภาษาอังกฤษ นางเบญญาภา อินทะจักร์ โรงเรียนพุทธิโสภน  [เข้าชม 264 ครั้ง ]  
OBEC AWARD ด้านนวัตกรรม ภาษาอังกฤษ

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
“อ่านเขียน ให้คล่อง สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน โรงเรียนวัดขะจาว  [เข้าชม 214 ครั้ง ]  
นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน โรงเรียนวัดขะจาว

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ครูผู้มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายนิรุตต์ ศิรภัสสร์ โรงเรียน ชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 267 ครั้ง ]  
-

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางอมลรัศมิ์ โสภา ตำแหน่งครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนวัดป่าตัน  [เข้าชม 205 ครั้ง ]  
-

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฏลีลา นำพาเยาวชนสุจริต นางปรารถนาดี มณีวัง  [เข้าชม 243 ครั้ง ]  
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
Teacher Award (Computer) Teacher Master (Computer) นางยุคลธร จิตติวงค์ โรงเรียนวัดเสาหิน  [เข้าชม 220 ครั้ง ]  
งานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School นางคนึงนิจ ทนันชัย โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 223 ครั้ง ]  
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2560 : km อ.ดอยสะเก็ด
การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน นายสมศักย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลวงเหนือ  [เข้าชม 257 ครั้ง ]  
การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน

8 / ก.ย. / 2559 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางสุนทรี นวลศรี  [เข้าชม 575 ครั้ง ]  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

8 / ก.ย. / 2559 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางพิศมัย เทวาพิทักษ์  [เข้าชม 634 ครั้ง ]  
การสอนศิลปะเพื่อนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคพี่สอนน้อง ผ่านโครงการร้อยสานงานศิลป์

8 / ก.ย. / 2559 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางรุ่งรัฐิธยา เจริญยิ่งโยชน์  [เข้าชม 541 ครั้ง ]  
ครูต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  [เข้าชม 249 ครั้ง ]  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)  [เข้าชม 235 ครั้ง ]  
ผลสำเร็จของนักเรียนส่งผลให้ครูได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ คุรุสดุดี ครูดีไม่มีอบายมุข คุรุสภาดีเด่น รางวัลทรงคุณค่าโอเบคอวอร์ด เหรียญเงินระดับชาติ 2 ปี

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  [เข้าชม 269 ครั้ง ]  
นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล  [เข้าชม 242 ครั้ง ]  
-

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
สูตรคูณลีลา พัฒนาความคิด เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางรัตนา จอมทัน บ้านกอสะเรียม  [เข้าชม 205 ครั้ง ]  
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
คะแนนO-NET ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าระดับชาติ4กลุ่มสาระและสูงอันดับที่1ใน10ลำดับแรกจำนวน2กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นางคณิตชนก คำเขียว โรงเรียนวัดสันโค้ง  [เข้าชม 233 ครั้ง ]  
นางคณิตชนก คำเขียว โรงเรียนวัดสันโค้ง

 
ดูทั้งหมด -->
12 / ธ.ค. / 2560 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Dos & Don'ts Cultural Practices in Laos  [เข้าชม 94 ครั้ง ]  
สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำในประเทศลาว

12 / ธ.ค. / 2560 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Dos & Don'ts Cultural Practices in Indonesia  [เข้าชม 89 ครั้ง ]  
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศอินโดนีเชีย

16 / พ.ย. / 2560 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Dos & Don'ts Cultural Practices in Cambodia  [เข้าชม 162 ครั้ง ]  
แนวทางปฏิบัติด้านมารยาทและวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา

13 / พ.ย. / 2560 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Dos & Don'ts Cultural Practices in Negara Brunei Darussalam  [เข้าชม 176 ครั้ง ]  
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศบรูไน

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2560 : km อ.แม่ออน
Best Practice ระดับภูมิภาค : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 226 ครั้ง ]  
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการแบบองค์รวม (T T Thai Tech Teach Model)

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.แม่ออน
ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง ๔ ทักษะ นางสาวจิตติพร สุวรรณชาติ โรงเรียน วัดห้วยทราย  [เข้าชม 227 ครั้ง ]  
รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.แม่ออน
ครูผู้มีผลการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ o – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสพผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ มีคะแนนเป็น 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ สพป.ชม 1 นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา โรงเรียนวัดห  [เข้าชม 219 ครั้ง ]  
นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

10 / ก.ย. / 2557 : km อ.แม่ออน
ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  [เข้าชม 1253 ครั้ง ]  
โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "

 
ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายเดช ศิรินาม
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< กุมภาพันธ์ 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 26341 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
29 / ม.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
ยินดีต้อนรับ  [เข้าชม 37 ครั้ง ]  
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560 กลุ่มศึกษานิเทศก์

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 2096 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 2129 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1417 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 132 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 1287 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 111 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1902 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1704 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 11024 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16450 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info